Scanned Document

1724

Kommunallagen - En kommentar – Suomalainen.com

Om en elev inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå har ett  Aktuell lagstiftning: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ svensk-forfattningssamling/lag-2018597-om-kommunal-bokforing-och_sfs-2018- 597. Diskrimineringsombudsmannens uppdrag regleras i lagen om DO. Trädde i kraft 1 januari 2009. Utfärdad 5 juni 2008. Ändring införd till och med Svensk  Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen.

Lag om kommunal avtalssamverkan

  1. Undersköterskelön norge
  2. Designforetag

Den generella regeln om avtalssamverkan ska inte tillämpas om det finns avvikande bestämmelser om avtalssamverkan i annan lag eller författning. Ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt lag och fullmäktiges riktlinjer och ansvarar för brister i verksamheten som samverkan avser ligger fortfarande kvar på den överlåtande kommunen. Avtalssamverkan och kommunallagen (KL) Kommuner och regioner kan samverka om sina uppgifter, det vill säga uppgifter som ankommer på dem. Det innebär att samverkan endast kan avse sådant som faller inom den kommunala befogenheten. 7.2 En regel i kommunallagen om avtalssamverkan. Som vi har varit inne på föreslår utredningen att det införs en regel i kommunallagen (2017:725) om att en kommun eller landsting får träffa avtal om att uppgifter helt eller delvis utförs av annan kommun eller landsting. Genom en ändring i kommunallagen den 1 juli 2018 har möjligheterna till samverkan genom avtal utökats genom kommunal avtalssamverkan.

Kommunal avtalssamverkan - GIS-Samverkan Dalarna

I betänkandet föreslås att det i kommunallagen införs en  En gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. 6.

Lag om kommunal avtalssamverkan

8 Kommunstyrelsen 2019-09-16 Kommunledningsutskottet

inom ramen för en gemensam nämnd, som ett kommunalförbund eller som ett kommunalt aktiebolag. En generell rätt till avtalssamverkan mellan kommuner ger utökade möjligheter för det offentliga att expandera säljverksamhet som bedrivs i konkurrens med privata företag.

Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.
Skicka enkelt postnord

Lag om kommunal avtalssamverkan

Upphandlingslagstiftning är inte ändrad.

I dessa finns bestämmelser om undantag från upphandlingsreglerna vid samarbeten mellan upphandlande myndigheter och enheter (så kallade Hamburgsamarbeten). Utbildning kommunal avtalssamverkan.
Atom visual

Lag om kommunal avtalssamverkan hur länge är sjukskrivning semestergrundande
sverige kvinnlig rösträtt
linda haboubi
fugu
vad ar microsoft
avtalspension itp 1

https://www.regeringen.se/4929a6/contentassets/0ea...

9 kap. Avtalssamverkan 37 § En kommun eller ett landsting får ingå avtal om att någon av dess 9 kap. 37 § Kommunallag (2017:725) Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning; Kontaktinformation; Hostas av Lysator Regeln om generell avtalssamverkan har ersatt viss speciallagstiftning miljöbalken, plan- och bygglagen, tobakslagen, livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, lagen om vissa kommunala befogenheter, lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. 13 § Bestämmelser om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvalt-ningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal avtalssamverkan (7.1 i betänkandet) samt En regel i kommunallagen om avtalssamverkan (7.2 i betänkandet) Stockholm läns landsting anser att kommuner och landsting behöver kunna samverka via avtal för att effektivisera sina resurser.

Kurs i Kommunal avtalssamverkan - JP Infonet

komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i det andra landstinget att besluta på kommunens eller landstingets vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. I så fall tillämpas 7 kap. 4– 8 §§. Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker från denna paragraf, tillämpas de Kommunal avtalssamverkan avseende alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter - Härryda kommun Förslag till beslut Social resursnämnd godkänner förslaget till avtalsskrivning med Härryda kommun. Social resursnämnd överlåter åt förvaltningen att göra mindre justeringar, dock ej kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal avtalssamverkan (7.1 i betänkandet) samt En regel i kommunallagen om avtalssamverkan (7.2 i betänkandet) Stockholm läns landsting anser att kommuner och landsting behöver kunna samverka via avtal för att effektivisera sina resurser. Stockholms läns 1. lag om ändring i kommunallagen (2017:725) med den ändringen att 6 kap.

I … Kommunal samverkan i olika former har länge varit en förutsättning för att kommunerna ska kunna genomföra sin verksamhet. Nu finns en ny bestämmelse om kommunal avtalssamverkan i kommunallagen – men frågan är hur den går ihop med det upphandlingsrättsliga regelverket, som ju är grundat på unionsrätten.